0622578122

Vergunningen

Nadat het ontwerp definitief is vastgesteld worden de bouwtekeningen verder uitgewerkt, zodat de vereiste vergunningen aangevraagd kunnen worden.  De belangrijkste vergunning is de omgevingsvergunning, waarmee feitelijk gebouwd kan worden. Het bouwplan wordt getoetst aan de van kracht zijnde bouwvoorschriften en bouwtechnische uitgewerkt. Ook zal de constructeur de constructieve uitgangspunten vaststellen. Indien voor een verdere uitwerking van de bouwplannen vereist is zullen externe adviezen worden ingewonnen. Ook worden bouwkundige details gemaakt, waarbij de esthetische, -en technische randvoorwaarden leidend zijn.

Tijdens de vergunningsprocedure houden wij u op de hoogte van de vorderingen en zullen wij u informeren over mogelijke ‘complicaties’. Dit kunnen bijvoorbeeld negatieve beoordelingen van de welstand zijn, dan wel noodzakelijke aanpassingen welke door interne adviezen van de gemeente vereist zijn.

De volgende vergunningen kunnen door ons worden aangevraagd en gecoördineerd!

 • Advies aanvraag
  Hierbij toets de gemeente een schetsplan aan het bestemmingsplan en wordt het plan welstandelijk beoordeling. De gemeente levert een schriftelijk advies met de  mogelijkheden.
 • Omgevingsvergunning
  Dit is een gecombineerde vergunning waarin de volgende activiteiten zijn opgenomen

  • Bouwen (voormalige bouwvergunning)
  • Reclame aan gevels
  • Strijdigheid bestemmingsplan
  • Brandveilig gebruik
  • Kappen bomen
  • Sloopmelding, bij aangetroffen asbest of /en meer dan 10 m3 sloopafval.
 • Splitsingsvergunning
  Voor het splitsen van woningen in bestaande panden binnen Amsterdam welke gebouwd zijn voor 1940 is een splitsingsvergunning vereist. In hoofdlijnen komt het erop neer dat de splitsen appartementen minimaal 10 jaar onderhoudsvrij dienen te zijn op het moment van splitsing.
 • Huisvestingsvergunningen
  Een huisvestingsvergunning is vereist als woningen worden samengevoegd, er woningen worden onttrokken aan de woningvoorraad, of dat er zelfstandige woningen worden omgezet naar onzelfstandige woningen, of vice versa.

Als de vergunningen zijn verleend kan het bestek worden opgesteld en kan de aannemer een prijsaanbieding doen.

Vergunningsvrij bouwen

Niet voor alle bouwplannen is een omgevingsvergunning vereist. Onderhoud en diverse kleinschalige bouwwerken, zoals een dakkapel aan de achtergevel, achteruitbouw kan in veel gevallen vergunningsvrij worden uitgevoerd. Dat betekend echter niet dat er geen bouwregelgeving op van toepassing is. Ook bij vergunningsvrije projecten is het Bouwbesluit van toepassing. Er zijn door de Rijksoverheid verscheidene brochures opgesteld welke uitleggen wanneer bouwwerken vergunningsvrij zijn. De belangrijkste vind u hier. Hiernaast is er op het omgevingsloket een vergunningscheck te doen waarbij u door het beantwoorden van verscheidene vragen duidelijkheid krijgt of een vergunning is vereist. Me t name binnen het binnenstedelijk gebied is het belangrijk inzicht te hebben of een gebouw een monument, dan wel beschermd dorps,- of stadsgezicht betreft. In veel gevallen is dan de vergunningsvrije regelgeving niet van toepassing. Het kan ook zo zijn dat er alleen specifieke eisen worden gesteld aan de voorgevel en dat de achterzijde niet beschermd is. Wij kunnen u van dienst zijn om te bepalen of een bouwactiviteit vergunningsplichtig is of niet.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Heeft u vragen, of wilt u een toelichting, neem dan contact met ons op.